خانه / سئو_SEO / چگونه رتبه ی سایت خود را در گوگل بالا ببرید!

چگونه رتبه ی سایت خود را در گوگل بالا ببرید!

چگونه رتبه ی سایت خود را در گوگل بالا ببرید!

 

رتبه ی سایت خود را در گوگل بالا ببرید!
رتبه ی سایت خود را در گوگل بالا ببرید!

 

با سلام خدمت دوستان عزیز :

این کتاب سئو از اقای مهدی رودکی پدر سئو ایران است که به صورت کامل در اختیار شما قرار داده شده تا با مطالعه این کتاب سئو بهره کافی را برده و نکات خیلی جالبی را یاد گرفته و به کار ببندید در این دوره جدید سئو یک سایت در زمینه کاری خودش به عنوان یک رقابت خیلی سخت تلقی میشود اما میتوان با به کار گیری این نکات در کار خود رتبه سایت خود را در گوگل بالا برده و بیشترین بازدید کنندگان را به سمت خود هدایت کنید …….

موتور_جستجوی_وب
موتور_جستجوی_وب

فهرست کتاب سئو مهدی رودکی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
یا و نک ی نسخه سوم کتاب!
……………………………………………………………………………………………….. ۱۹
چیه سئو رازی ندارد!
………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
بهتر نی روش استفاده از کتاب
……………………………………………………………………………………………… ۲۰
یپا ان کتاب کجاست؟
………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
یا نترنت، و وب موتور و جست جو
……………………………………………………………………………………………….. ۲۲
خدمات و جست در جو وب
…………………………………………………………………………………………………. ۲۳
موتور و جست جو
……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
فهرست
………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
و ابرجست جوگر
…………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
ید گر ابزار و جست جوی اطلاعات
………………………………………………………………………………………… ۲۶
اهمیت تجاری موتورهای و جست جو
……………………………………………………………………………………….. ۲۷
بازار با یابی موتورهای و جست جو
…………………………………………………………………………………………… ۲۹
موتور و جست جو چگونه یم کار کند؟
………………………………………………………………………………………….. ۳۱
الف( جمعآوری کننده اطلاعات
……………………………………………………………………………………………. ۳۱
ب یبا( گانی کننده ها داده
………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
ج( تحل لی گر درخواست کاربر
……………………………………………………………………………………………… ۳۴
شکارچ و ی شکار
………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
الف( کاری به هیشب اسپا دری
……………………………………………………………………………………………….. ۳۵
ب( کاری یا به هیشب ندکسر
………………………………………………………………………………………………… ۳۵
ج( کاری به هیشب رفتار یس ستم تحل لی درخواست کاربر
……………………………………………………………………. ۳۵
انتخاب دیکل یها واژه ی
……………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
چه عبارات را ی انتخاب یکن د؟ ………………………………………………………………………………………………. ۳۸
قانون جنگ
……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
حدس هیاول یها
…………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۴۴
…………………………………………………………………………………………….. Google Keyword Tool
مثال برا ی ی افتن کلمات دیکل ی……………………………………………………………………………………………. ۴۶
بررس یم ی زان رقابتی بودن عبارات
…………………………………………………………………………………………. ۴۷
بیضر کارایی چقدر قیدق است؟
………………………………………………………………………………………….. ۴۷
جنگ باز نه و !ی
…………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
تعداد کلمات دیکل ی
……………………………………………………………………………………………………….. ۴۹
یبه نهسازی تیسا
…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
مؤلفه متن
…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
موضوع اصلی تیسا
……………………………………………………………………………………………………. ۵۱
۵۲
…………………………………………………………………………………………………………………..Title
۵۴ ………………………………………………………………………………… Power Combination Strategy
۵۴ ………………………………………………………………………………………………………….. Stemming
متن صفحه …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
علامت ضرب در
………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
ماش نی مون
…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
مفاه می برا ی ی و یابیارز یمقا سه متون
……………………………………………………………………………………… ۵۶
۵۶
…………………………………………………………………………………………. Keyword Frequency KF
۵۶ …………………………………………………………………………………………….. Keyword Density KD
۵۷ ……………………………………………………………………………………… Keyword Proximity KProx
۵۷ ………………………………………………………………………………….. Keyword Prominence KProm
متا تگ ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۵۹
………………………………………………………………………………………………… Meta Description
۵۹ …………………………………………………………………………………………………… Meta keywords

۶۰
…………………………………………………………………………………………………………………. ALT
۶۰ …………………………………………………………………………………………………………………. URL
نام دامنه……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
comهیبق ای. پسوندها؟………………………………………………………………………………………………… ۶۲
نام پوشه
……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
لیفا نام
………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
نوشتن متن صفحات
……………………………………………………………………………………………………. ۶۴
مؤلفه یل نک
……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
مؤلفه محبوبیت
……………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
جمع بندی
………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
معرفی به تیسا موتورهای و جست جو
…………………………………………………………………………………………. ۶۸
بالا بردن محبوبیت تیسا
……………………………………………………………………………………………………… ۷۰
انواع یل نک
…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
یسرو س یها تبادل یل نک
…………………………………………………………………………………………………. ۷۳
تبادل یل نک ریسا با یمد ران
………………………………………………………………………………………………… ۷۳
حضور در گفتگوها
…………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
طراحی چند ید تیسا گر
…………………………………………………………………………………………………… ۷۳
نوشتن مقاله
……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
معرف به ی ها فهرست
……………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
فراهم کردن محتوای مناسب
………………………………………………………………………………………………. ۷۴
یخر یل دن نک
……………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
بوسه تنفر!
…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
یل ایآ یها نک مخفی ارزش دارند؟
………………………………………………………………………………………….. ۷۶
جیپ رنک رقبا
……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
پرداخت برا نهیهز ی فهرست شدن ی در اهو
………………………………………………………………………………… ۷۷
۷۷
…………………………………………………………………………………………………………………….۲,۰ وب
وبلاگ سینو ی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
یف دها
……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
یها فهرست محلی
…………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
هیانیب خبر /ی مطبوعاتی
…………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
جیپ رنک
……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
جیپ رنک چه مفهومیدارد؟
………………………………………………………………………………………………… ۸۰
جیپ رنک چگونه محاسبه یم گردد؟
………………………………………………………………………………………… ۸۰
یف دبک جیپ در رنک
……………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
چگونه یم توان جیپ ی رنک ک صفحه را دانست؟
……………………………………………………………………………. ۸۲
نوار ابزار گوگل چه قدر قیدق است ؟
………………………………………………………………………………………. ۸۳
۸۳
……………………………………………………………………………………………. جیپ و رنکrel=”nofollow”
برای افزایش جیپ رنک ک دیبا چه رد؟ ………………………………………………………………………………………. ۸۳
به موتورهای و جست یآر جو نه/ بگو !دیی
………………………………………………………………………………………. ۸۵
۸۶
………………………………………………………………………………………………………………Robots.txt
۸۶ …………………………………………………………………………………………………….robots.txt نوشتن
۸۶
………………………………………………………………………………………………….. Disallow/Allow
۸۸ ……………………………………………………………………………………………………………….. Allow
لیفا robots.txtرا کجا دیبا قرارداد؟ …………………………………………………………………………………. ۹۰
۹۲
…………………………………………………………………………………………………………XML Sitemap
۹۴ ………………………………………………………………………………………………………Google Sitemap
۹۵ …………………………………………………………………………………………………. META Robots Tag
پارامتر یها مورد توجه موتورهای و جست جو…………………………………………………………………………………… ۹۷
پارامترها، یس ها گنال
……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
مباحث مهم متفرقه
…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
خط فارسی
………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
یف سبوک ای گوگل؟
………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

یایمزا سئو کردن
…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
بیمعا سئو کردن
…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
یایمزا حضور در شبکه یها اجتماعی
…………………………………………………………………………………. ۱۰۴
بیمعا حضور در یها شبکه اجتماعی
…………………………………………………………………………………. ۱۰۵
آژاکس
…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
فلش
…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
قاب
……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
یتگ نگ ای برچسپگذاری
………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷
د یپ یاف
………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
یم زبانی وب
………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
یم زبان در ی داخل کشور
………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
۱۱۰
………………………………………………………………………………………………………………. CSS, JS
۱۱۰ ……………………………………………………………………………………………………………………. CSS
یابیارز کدها ال.ام.یت.اچ ی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۱۱۱
……………………………………………………………………………………………………………… htaccess.
۱۱۲
……………………………………………………………………………………………………. CMS, Template
راهنمای ) تیسا ۱۱۲ …………………………………………………………………………………………….. (Sitemap
یبه نهساز یب ی ش از !حد ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
محتوای تکراری
………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۱۱۳
…………………………………………………………………………………………………………Google Alert
۱۱۴ …………………………………………………………………………………………………… Google Sandbox
تیسا دیجد ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
۱۱۵
…………………………………………………………………………………… (Google Penguin) گوگل پنگوئن
رتبه برای تصاو ری
………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
.تیسا مپ تصاو ری
………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
رتبه برا ویدیو ی
………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
مهم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷
واژهنامه موتورهای و جست جو
…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷
بررسی آمار تیسا
…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸
۱۱۸
……………………………………………………………………………………………………… Visitor session
۱۱۸ ……………………………………………………………………………………………………….Unique visitor
۱۱۸ ……………………………………………………………………………… Most accessed directories/pages
۱۱۸ ……………………………………………………………………………………………….. Top search engines
۱۱۸ ……………………………………………………………………………………………….. Top search phrases
۱۱۸ …………………………………………………………………………………………………………Server errors
۱۱۸ …………………………………………………………………………………………………………….. Referrers
۱۱۹ ………………………………………………………………………………………………………… Bounce Rate
۱۲۱ …………………………………………………………………………………………………… Conversion Rate
۱۲۳ …………………………………………………………………………………………………HTTP status codes
۱۲۴ …………………………………………………………………………………………….. ۴۰۴ Page Not Found
۱۲۶ …………………………………………………………………………………………………۳۰۱, ۳۰۲ Redirects
خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
واژه ی نامه موتورهای و جست جو
…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
یابیارز موفقیت
……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴
ها رتبه
……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
محتوا
……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۴
یها تیسا ارجاع دهنده ترافیک
………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
یل نک
…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
فروش
……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
ها نهیهز
………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
اهداف
……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵
ز،یکوئ ابزار، تیسا ها، مراجع و یچا
…………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

زیکوئ
…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
ابزار و ها تیسا
…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶
مراجع
………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷
یپا در و !ان
…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۷

 

 

دانلود و نمایش کتاب سئو کامل

 

 

با آموزش های بعدی ما همراه باشید……..

همچنین بررسی کنید

most-important-seo-tips-you-need-to-know

چند نکته مهم در رابطه با سئو ( مرحله ۴ )

چند نکته مهم در رابطه با سئو   با سلام خدمت دوستان عزیز : این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی